Up
 
 

Opłata z tytułu udzielonej koncesji wnoszona w roku 2017 (rozliczenie przychodu osiągniętego w roku 2016)

Opłaty koncesyjne

W dniu 31 marca każdego roku upływa termin obliczenia i wniesienia opłaty koncesyjnej. Opłatę tę należy wyliczać na podstawie przychodów uzyskanych z działalności koncesjonowanej w roku poprzednim i uiszczać ją bez oczekiwania na przypomnienie, na następujący rachunek Urzędu Regulacji Energetyki:

Nr 58 1010 1010 0028 7322 3100 0000

 

Na przelewie w rubryce „tytułem” należy wpisać NIP, numer decyzji koncesyjnej oraz rok, którego opłata dotyczy

Wyliczenie należnej opłaty polega na przemnożeniu przychodów z działalności koncesjonowanej uzyskanych w roku poprzednim przez współczynnik właściwy dla danego rodzaju działalności koncesjonowanej, wybrany z poniższej tabeli.

(WCC) Wytwarzanie ciepła 0,0006
(PCC) Przesyłanie lub dystrybucja ciepła
(OCC) Obrót ciepłem
(WEE) Wytwarzanie energii elektrycznej *
(PEE) Przesyłanie energii elektrycznej
(DEE) Dystrybucja energii elektrycznej
(OEE) Obrót energią elektryczną
(MPG) Magazynowanie paliw gazowych
(PPG) Przesyłanie paliw gazowych
(DPG) Dystrybucja paliw gazowych
(OPG) Obrót paliwami gazowymi, w tym LNG/CNG
(OGZ) Obrót gazem ziemnym z granicą, w tym LNG/CNG
(SGZ) Skraplanie i regazyfikacja gazu ziemnego
(WPC) Wytwarzanie paliw ciekłych 0,0004
(MPC) Magazynowanie i/lub przeładunek paliw ciekłych
(PPC) Przesyłanie lub dystrybucja paliw ciekłych
(OPC) Obrót paliwami ciekłymi w tym gazem płynnym-LPG
(OPZ) Obrót paliwami ciekłymi w tym gazem płynnym-LPG  z zagranicą
(WEE) Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy instalacji odnawialnego źródła nieprzekraczającej 5 MW (art. 34 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne) zw.
(zwolniony)
(…) inne zwolnienia
  *) UWAGA - w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii patrz poniżej wiersz (WEE)
Informujemy, że formularze nie są wysyłane w formie papierowej.

Można je pobrać jedynie ze strony internetowej Urzędu.

Ponadto przypominamy, iż nieotrzymanie formularza w formie papierowej nie zwalnia z ustawowego obowiązku składania formularza i wnoszenia corocznych opłat koncesyjnych.

 

II.  OPŁATY SKARBOWE

Informujemy, iż siedziba Urzędu Regulacji Energetyki jest położona na terenie Dzielnicy Warszawa Ochota, w związku z powyższym opłaty skarbowe należy wnosić na rachunek:
nr 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055 (z wyłączeniem *)
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
14.02.2018
Tagi: