Up
 
 

Paliwa ciekłe

1. Ważne dla WSZYSTKICH posiadających koncesje Prezesa URE na paliwa ciekłe, a także wpisanych do RPP.

30 maja 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności (Dz. U. poz. 1043), które wejdzie w życie 7 czerwca 2017 r.

Zgodnie z art. 43e ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegająca na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, a także podmioty wpisane do rejestru podmiotów przywożących, przekazują do Prezesa URE informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności - w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury.

Uwaga!

Wszystkie podmioty posiadające w dniu 6 czerwca 2017 r. koncesje Prezesa URE, oraz wpisane do rejestru podmiotów przywożących zgłaszają do Prezesa URE pierwszą informację o całej eksploatowanej lub trwale wyłączonej z eksploatacji infrastrukturze paliw ciekłych w terminie miesiąca od dnia wejście w życie ww. rozporządzenia tj. do 7 lipca 2017 r.

Informację należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, z dopiskiem Departament Paliw Ciekłych.

2. Ważne dla świadczących usługi w zakresie paliw ciekłych

23 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (Dz. U. poz. 945).

Zgodnie z art. 4ba ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne (zgodnie z definicją określoną w art. 3 pkt 12 jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi) zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych (zgodnie z definicją określoną w art. 3 pkt 5 dystrybucja jest to rozdział paliw ciekłych do odbiorców przyłączonych do sieci rurociągów z wyłączeniem sprzedaży tych paliw), prowadzi wykaz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, którym świadczyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy odpowiednio usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji. Wykaz, zawierający dane usługobiorców określone w art. 4ba ust. 2, ustalany jest na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego w terminie do 7 dni od ostatniego dnia miesiąca oraz udostępniany zgodnie z ust. 3 tego przepisu.

Wskazać jednocześnie należy, że zgodnie z art. 4ba ust. 4, przedsiębiorstwa energetyczne są zobligowane do przekazywania m.in. Prezesowi URE miesięcznego sprawozdania zawierającego informacje o podmiotach zlecających usługi, o których mowa w ust. 1, przy czym, stosownie do art. 29 ustawy z 22 lipca 2016 r., realizację tego obowiązku sprawozdawczego rozpoczynają za miesiąc następujący po miesiącu, w którym wejdą w życie przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4ba ust. 6 tj. za czerwiec 2017 r. składając to (pierwsze) sprawozdanie w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie tj. do 14 lipca 2017 r.

3. Ważne dla posiadających koncesje WPC i OPZ oraz wpisanych do RPP

1 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (Dz. U. poz. 1011).

Zgodnie z art. 43d ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący stosownie do swojej działalności przekazuje m.in. Prezesowi URE miesięczne sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu - w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie, przy czym, stosownie do art. 29 ustawy z 22 lipca 2016 r., realizację tego obowiązku sprawozdawczego rozpoczynają za miesiąc następujący po miesiącu, w którym wejdą w życie przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 43d ust. 2 tj. za lipiec 2017 r. składając to (pierwsze) sprawozdanie w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie tj. do 20 sierpnia 2017 r.