Up
 
 

KDT

 • Informacja nr 34/2015

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 34/2015) w sprawie korekty końcowej kosztów osieroconych dla spółki ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. » więcej

 • Korekta końcowa kosztów osieroconych dla spółki ENEA Wytwarzanie

  Prezes URE, działając na podstawie zapisów ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (ustawy KDT), ustalił wysokość korekty końcowej kosztów osieroconych dla spółki ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych Wysokość korekty została określona na kwotę 315 523 707 zł. » więcej

 • Informacja nr 30/2015

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 30/2015) w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2014 rok » więcej

 • Korekty kosztów osieroconych za 2014 rok

  Prezes URE, działając na podstawie zapisów ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (ustawy KDT), ustalił wysokość korekt rocznych zaliczek wypłaconych wytwórcom na poczet kosztów osieroconych za 2014 r. oraz wysokość korekt rocznych zaliczek na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2014 r. » więcej

 • Informacja nr 27/2015

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 27/2015) w sprawie wysokości zaktualizowanej na rok 2016 kwoty kosztów osieroconych » więcej

 • Wysokość zaktualizowanej na rok 2016 kwoty kosztów osieroconych

  W Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 27/2015 z 21 lipca br. podano zaktualizowane kwoty tzw. kosztów osieroconych na 2016 r. dla pięciu wytwórców energii elektrycznej, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. » więcej

 • Informacja nr 25/2015

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 25/2015) w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane » więcej

 • Informacja Prezesa URE w sprawie średnioważonego kosztu węgla oraz średniej ceny energii wytworzonej w jednostkach centralnie dysponowanych

  » więcej

 • Korekta roczna kosztów osieroconych oraz kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2014 r.

  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina, że informacje i dane niezbędne do obliczenia korekt kosztów osieroconych oraz korekt kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, powstałych w elektrowniach i elektrociepłowniach po wcześniejszym rozwiązaniu kontraktów długoterminowych (KDT) powinny być przekazane przez wytwórców i inne podmioty w terminie do 15 maja 2015 r. » więcej

Wybierz Strony