Up
 
 

KDT

 • Korekty kosztów osieroconych za 2015 rok

  Działając na podstawie zapisów ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długookresowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (ustawy KDT), Prezes URE ustalił wysokość korekt rocznych zaliczek wypłaconych wytwórcom na poczet kosztów osieroconych za 2015 r. oraz wysokość korekt rocznych zaliczek na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2015 r. » więcej

 • Informacja nr 34/2016

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 34/2016) w sprawie wysokości zaktualizowanych na rok 2017 kwot kosztów osieroconych » więcej

 • Wysokości zaktualizowanych kwot kosztów osieroconych na 2017 rok

  W Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 34/2016 z 28 lipca br. podano zaktualizowane kwoty tzw. kosztów osieroconych na 2017 r. dla czterech wytwórców energii elektrycznej, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. » więcej

 • Średnioważony koszt węgla i średnia cena energii elektrycznej w 2015 r.

  » więcej

 • Informacja nr 30/2016

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 30/2016) w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane » więcej

 • Korekta roczna kosztów osieroconych oraz kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2015 r.

  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina, że informacje i dane niezbędne do obliczenia korekty rocznej kosztów osieroconych oraz korekty rocznej kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2015 r. powinny być przekazane przez wytwórców i inne podmioty w terminie do 16 maja 2016 r. » więcej

 • Informacja nr 41/2015

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 41/2015) w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2016 » więcej

 • Stawki opłaty przejściowej na rok 2016

  Działając na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, Prezes URE poinformował 20 października br. o wysokości stawek opłaty przejściowej. Będą one obowiązywały od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. » więcej

 • Informacja nr 34/2015

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 34/2015) w sprawie korekty końcowej kosztów osieroconych dla spółki ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. » więcej

Wybierz Strony