Up
 
 

Informacja

Informacja w sprawie taryf dla energii elektrycznej zatwierdzonych w dniu 17 stycznia 2008 r. dla przedsiębiorstw obrotu powstałych w wyniku wyodrębnienia Operatorów Systemów Dystrybucyjnych

 

Warszawa, dnia 17 stycznia 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

 

 

W dniu 17 stycznia 2008 r. Prezes URE zatwierdził i opublikował decyzje w sprawie taryf dla energii elektrycznej dla dwunastu przedsiębiorstw obrotu powstałych w wyniku wyodrębnienia Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, jakie będą obowiązywały odbiorców w grupach „G”, przyłączonych do sieci tych Operatorów (dawnych Zakładów Energetycznych). Decyzje te zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym – Energia elektryczna od nr 3 (583) do nr 5 (585) z dnia 17 stycznia 2008 r.

Postępowania administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryf w obrocie dla grup „G” na rok 2008 rozpoczęte zostały w odniesieniu do siedmiu Przedsiębiorstw na żądanie Prezesa URE wyrażone pismami z dnia 7 grudnia 2007 r. oraz – w odniesieniu do pozostałych siedmiu Przedsiębiorstw – na ich wniosek. Postępowanie administracyjne o zatwierdzenie taryfy jednej spółki nie zostało jeszcze zakończone, jedna spółka (pomimo wezwań) dotychczas nie przedłożyła stosownego materiału, w związku z czym w dniu 4 stycznia 2008 r. wszczęte zostało wobec tego Przedsiębiorstwa postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

Ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w grupach „G”, łącznie z usługą dystrybucyjną (taryfy operatorów systemów dystrybucyjnych zatwierdzone zostały miesiąc wcześniej), rosną średnio o 11,6%. Wzrost ten w poszczególnych spółkach jest zróżnicowany w zakresie od 9,2% w RZE do 15,1% w LUBZEL. Powyższe przekłada się na następujące wzrosty płatności miesięczne na rachunkach łącznych za energię i usługę jej dostarczenia, dla odbiorców zużywających rocznie przykładowe ilości energii:

w grupie G11, z licznikiem jednofazowym:

 500 kWh    od 1,0 zł/m-c do 2,6 zł/m-c,

1500 kWh   od 3,9 zł/m-c do 7,1 zł/m-c,

3000 kWh   od 8,2 zł/m-c do 13,9 zł/m-c,

5000 kWh   od 13,9 zł/m-c do 23,0 zł/m-c,

w grupie G12, z licznikiem trójfazowym:

1500 kWh   od 2,5 do 6,9 zł/m-c,

3000 kWh   od 5,1 do 13,1 zł/m-c,

5000 kWh   od 8,6 do 21,4 zł/m-c.

Ceny energii w obrocie wzrosły średnio o 23,1%, ze zróżnicowaniem od 19,5% w ZEW-T SA do 29,7% w LUBZEL SA. Podkreślenia wymaga, że zgodnie z brzmieniem § 5 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 128, poz. 895 ze zm.), od 2008 r. stawka opłaty abonamentowej jest przypisana do działalności dystrybucyjnej, nie ma natomiast takiej stawki w taryfie przedsiębiorstwa obrotu (dotychczas stawka abonamentowa przypisana była do działalności obrotu). W związku z powyższym przedstawiona powyżej ocena wzrostu kosztów obrotu jest wynikiem porównania kosztów wynikających z cen energii zatwierdzonych na rok 2008 oraz cen energii obowiązujących w 2007 r.

Na wzrost cen energii największy wpływ mają:

a)      wzrost cen węgla,

b)      oczekiwania wytwórców, związane z potrzebą sfinansowania inwestycji modernizacyjnych (w tym proekologicznych) i rozwojowych (których potrzebę uzasadnia narastający deficyt mocy pozostających w dyspozycji Operatora Systemu Przesyłowego) oraz

c)       konieczność finansowania rosnącego obowiązku wspierania rozwoju źródeł odnawialnych i wytwarzających energię elektryczną w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, znajdująca swe oparcie w przepisach art. 9a oraz 9e i 9l ustawy − Prawo energetyczne oraz rozporządzeń Ministra Gospodarki:

-         z dnia 19 grudnia 2005 w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (Dz. U. Nr 261, poz. 2187 ze zm.)

oraz

-         z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. Nr 175, poz. 1314).

Ze względu na postępujący rozwój mechanizmów konkurencyjnych na rynku energii zróżnicowanie ceny energii w taryfach pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami obrotu uległo znacznemu zmniejszeniu, rozpiętość wokół średniej dla wszystkich przedsiębiorstw pomiędzy najwyższą a najniższa ceną w grupie G11 zmniejszyła się z 10,4% do 4,6%.

Nierównomierne rozłożenie dynamiki zmian kosztów zaopatrzenia odbiorców w grupach „G” w energię łącznie z usługą jej dostarczenia pomiędzy poszczególnymi Przedsiębiorstwami jest przede wszystkim efektem zróżnicowania taryf dystrybucyjnych, zatwierdzonych na 2008 r. będącego skutkiem jednoczesnego oddziaływania różnorodnych czynników, z różną siłą wpływających na wzrost lub spadek opłat dystrybucyjnych. Spośród najważniejszych wymienić należy:

-         nierównomierny udział poszczególnych spółek dystrybucyjnych w korzystaniu z dostaw energii z sieci przesyłowej, co powoduje, że spadek taryfy przesyłowej w różnym stopniu oddziałuje na wynikowe stawki w taryfach spółek dystrybucyjnych,

-         ogólny wzrost zapotrzebowania na energię w zróżnicowany sposób rozkłada się w poszczególnych spółkach, co powoduje, że koszty stałe działalności dystrybucyjnej rozkładają się na zróżnicowaną podstawę,

-         jednakowy procentowo wzrost wynagrodzenia kapitału zaangażowanego w działalność dystrybucyjną odnosi się do zróżnicowanej wartości majątku, a ta z kolei odnoszona jest do zróżnicowanej wielkości dostawy, co powoduje nie tylko zróżnicowanie stawek dystrybucyjnych pomiędzy spółkami, ale także zróżnicowanie dynamiki ich zmian.

 

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 17.01.2008
Tagi: