Up
 
 

Informacja

Informacja w sprawie kwalifikacji energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej ≥ 1 MW, w której paliwa gazowe są współspalane z innymi paliwami

Warszawa, dnia 11 września 2007 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Adam Szafrański  
   
DPE-413-554(1)/2007/LW  

 

 

 

 

W nawiązaniu do pojawiających się pytań dotyczących możliwości zakwalifikowania energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej ≥ 1 MW, w której paliwa gazowe są współspalane z innymi paliwami, jako energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji wymienionej w art. 9l ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z art. 9l ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz  z  2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905), „Potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji jest świadectwo pochodzenia tej energii, zwane dalej „świadectwem pochodzenia z  kogeneracji”. Świadectwo pochodzenia z kogeneracji wydaje się oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji:

1) opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW;

2) innej niż wymieniona w pkt 1”.

Literalne brzmienie obowiązujących uregulowań prawnych wskazuje, iż wsparcie określone w art. 9l ust. 1 pkt 1, mogą otrzymać jednostki kogeneracyjne opalane wyłącznie paliwami gazowymi (z uwzględnieniem ustawowej definicji pojęcia „paliwa gazowe”) lub jednostki o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW.

W związku z powyższym, wnioskując o wydanie świadectwa pochodzenia z  kogeneracji, energię elektryczną wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej ≥ 1 MW, w której paliwa gazowe są współspalane z  innymi paliwami, należy zaliczyć do energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji wymienionej w art. 9l ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Adam Szafrański
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 11.09.2007
Tagi: