Up
 
 

Konsumencie, poinformuj Prezesa URE o nieprawidłowościach lub złych praktykach sprzedawców energii elektrycznej i gazu

W celu monitorowania pojawiąjących się nieprawidłowości i złych praktyk w działaniach sprzedawców energii i paliw gazowych, Prezes URE udostępnił konsumentom specjalny formularz zgłoszeń, za pośrednictwem którego mogą informować o wszelkich nieprawidłowościach związanych ze standardami jakościowymi obsługi lub nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Informacje nadesłane za pośrednictwem formularza zgłoszeń pozwolą Prezesowi URE na identyfikację problemów i nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynków energii i gazu, a w przypadkach zjawisk występujących na szeroką skalę - na ewentualne podjęcie przez Prezesa URE działań w ramach przysługujących mu kompetencji.

formularz - nieprawidłowości

Powyższy formularz Odbiorcy mogą przekazać do URE:

 1. drogą elektroniczną na adres:
  zglos.energia.elektryczna@ure.gov.pl w przypadku spraw dotyczących energii elektrycznej
  zglos.gaz@ure.gov.pl w przypadku spraw dotyczących gazu
 2. pisemnie - za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres:
  Urząd Regulacji Energetyki
  Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich
  Al. Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  z dopiskiem: „formularz-zgłoszenie nieprawidłowości”
 3. osobiście dostarczając wypełniony formularz do siedziby URE bądź jednego z 8 Oddziałów Terenowych URE

WAŻNE!

Zgłoszenia, które wpłyną za pośrednictwem powyższego formularza, nie będą traktowane przez URE jako wnioski o podjęcie indywidualnych interwencji. Będą one weryfikowane przez Urząd w celu ustalenia skali oraz obszaru występowania zjawiska zgłaszanych przez Odbiorców problemów, a także wykorzystane do dalszych działań.

 

Jednocześnie URE przypomina

Jeżeli miało miejsce naruszenie warunków zawartej umowy, np. brak przesyłania faktur, należy się zwrócić do przedsiębiorstwa energetycznego z reklamacją. Przedsiębiorstwo ma 14 dni na rozpatrzenie takiej reklamacji (o ile umowa nie stanowi inaczej). W przypadku niedotrzymania tego standardu jakości obsługi, Odbiorcy przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o wypłacenie bonifikaty za każdy dzień zwłoki. Wniosek należy złożyć w biurze obsługi klienta lub przesłać na adres przedsiębiorstwa energetycznego, z którym Odbiorca ma podpisaną umowę.

W przypadku braku uznania reklamacji w powyższych kwestiach, zastosowanie będą miały przepisy zawartej z Odbiorcą umowy, dotyczące sposobu rozstrzygania powstałych sporów. Właściwym organem do rozstrzygnięcia sporu z tytułu umów cywilnoprawnych jest sąd powszechny.

Kwestie dotyczące nieuczciwych zachowań sprzedawców leżą w kompetencjach Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - który może rozpatrywać je jako naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

W indywidualnych sprawach, konsumentom bezpłatną pomoc prawną świadczą Miejscy lub Powiatowi Rzecznicy Konsumentów oraz organizacje konsumenckie.

https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php

Urząd Regulacji Energetyki zachęca do zapoznania się z opublikowanymi w serwisie internetowym Urzędu Zbiorami Praw Konsumentów, w których zawarto praktyczne informacje o prawach konsumentów energii elektrycznej i paliw gazowych.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
22.02.2016