Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/oze/aukcje-oze/faq/8144,Kto-powinien-podpisac-oferte-w-aukcji-i-w-jaki-sposob-mozna-to-zrobic.html
2020-01-22, 10:41

Kto powinien podpisać ofertę w aukcji i w jaki sposób można to zrobić?

 

Podpisy pod ofertą muszą złożyć wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji Wytwórcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, a w przypadku spółki cywilnej – wszyscy wspólnicy. Szczegółowe zasady składania podpisów pod ofertami zostały określone w §5 Regulaminu Aukcji, a także w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 48/2016,  dotyczącej zasad składania podpisów pod ofertami w ramach aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii

Zgodnie z art. 79 ust. 4 ustawy OZE, oferty opatruje się, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.  W sytuacji, gdy oferta w aukcji musi zostać podpisana przez kilka osób reprezentujących Wytwórcę, system Internetowej Platformy Aukcyjnej umożliwia złożenie kwalifikowanych podpisów elektronicznych jak i podpisów zaufanych, w dowolnej ilości.

Data publikacji : 22.03.2019
Data modyfikacji : 22.03.2019

Opcje strony