Nawigacja

Wytwarzam energię elektryczną od 2010 r. Jak mogę przystąpić do aukcji?

Wytwórca, który rozpoczął wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE przed 1 lipca 2016 r., zainteresowany uczestnictwem w aukcjach na sprzedaż energii elektrycznej, zobligowany jest do zarejestrowania konta w Internetowej Platformie Aukcyjnej (IPA) i złożenia za jej pośrednictwem deklaracji o przystąpieniu do aukcji. Zakres danych wymaganych do wskazania w deklaracji, a także dokumentów koniecznych do przedłożenia wraz z deklaracją, określa art. 71 ustawy OZE.

Należy pamiętać, że całkowity okres przysługującego wsparcia (łącznie w postaci świadectw pochodzenia, systemu aukcyjnego lub systemów FIT/FIP) obowiązujący wytwórców, którzy w danym roku wygrają aukcję jest, zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy OZE, ustalany w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 15 lat od dnia pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w danej instalacji, potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia i nie może trwać dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 r. 

Złożenie oferty we właściwej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej możliwe będzie wyłącznie w odniesieniu do instalacji, dla której Prezes URE wydał potwierdzenie przyjęcia deklaracji, o którym mowa w art. 71 ust. 4 ustawy OZE, i dla której administrator systemu zaakceptował deklarację o przystąpieniu do aukcji wysłaną za pośrednictwem IPA.

Data publikacji : 24.05.2016
Data modyfikacji : 22.03.2019

Opcje strony

do góry