Up
 
 

Prezes URE wezwał przedsiębiorstwa energetyczne do podania informacji na temat sprzedaży energii elektrycznej w 2012 r.

Działając na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne Prezes URE, w piśmie z dnia 8 kwietnia br., wezwał przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej lub obrocie energią elektryczną do przesłania informacji dotyczących dokonanej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. sprzedaży energii elektrycznej.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorcy końcowi oraz towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie obowiązane są uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwo pochodzenia wydane dla energii elektrycznej wytworzonej w źródłach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz świadectwo pochodzenia z kogeneracji wydane dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub uiścić opłatę zastępczą.

Na podstawie zebranych informacji regulator oceni stopień realizacji przez w/w przedsiębiorstwa obowiązków wynikających z uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w źródłach i jednostkach kogeneracji znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym wskazane w załącznikach informacje przedsiębiorstwa energetyczne powinny przekazać do URE w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma.

Jednocześnie regulator przypomina, iż zgodnie z przepisami ustawy - Prawo energetyczne, karze podlega ten, kto odmawia udzielenia informacji, o których mowa w art. 28 bądź świadomie lub w wyniku niedbalstwa wprowadza w błąd Prezesa URE w zakresie przedstawianych na jego żądanie informacji. Przy tym, pod pojęciem odmowy udzielenia informacji rozumiane jest także przekroczenie terminu udzielenia odpowiedzi.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 15.04.2013