Nawigacja

Informacja dla przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje na dystrybucję i obrót energią elektryczną, które nie mają obowiązku wydzielenia działalności w zakresie obrotu

W celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych o zatwierdzenie taryf dla energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje na dystrybucję i obrót  energią elektryczną, które nie mają obowiązku wydzielenia działalności w zakresie obrotu, tzw. przedsiębiorstw energetyki przemysłowej, przedstawiam w załączeniu zalecenia odnośnie informacji i dokumentów, które należy przedstawić we wniosku o zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej.

Załączniki sporządzone są w dwóch plikach, odrębnie dla działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej i w zakresie obrotu energią elektryczną. Tabele w zakresie dystrybucji obejmują pełną działalność sieciową przedsiębiorstwa (wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa), natomiast tabele w zakresie obrotu dotyczą jedynie odbiorców grup taryfowych G (gospodarstwa domowe), przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa, w związku ze zwolnieniem przez Prezesa URE przedsiębiorstw energetycznych z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, w odniesieniu do innych odbiorców, niż odbiorcy w gospodarstwach domowych.

W sytuacji wystąpienia o zatwierdzenie taryfy zarówno dla działalności dystrybucji jak i obrotu  energią elektryczną, należy przedstawić komplet załączników i jeden egzemplarz tekstu taryfy obejmujący obydwie działalności.

Jednocześnie zwracam uwagę na dochowanie należytej staranności i rzetelności przy tworzeniu dokumentów, które będą przedstawiane Prezesowi URE w postępowaniu administracyjnym o zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej, które powinny być przygotowane w oparciu o zalecenia odnośnie informacji przedstawianych we wniosku taryfowym.

Przypominam również o  art. 56 ust. 1 pkt 7a ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.), zgodnie z którym karze pieniężnej podlega ten, kto świadomie lub w wyniku niedbalstwa wprowadza w błąd Prezesa URE w zakresie przedstawianych na jego żądanie informacji, o których mowa w art. 28 tej ustawy.

 

Data publikacji : 09.02.2018
Data modyfikacji : 05.02.2020

Opcje strony

do góry