Nawigacja

Informacja dla przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje na dystrybucję i obrót energią elektryczną, które nie mają obowiązku wydzielenia działalności w zakresie obrotu

W celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych o zatwierdzenie taryf dla energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje na dystrybucję i obrót energią elektryczną, które nie mają obowiązku wydzielenia działalności w zakresie obrotu, tj. tzw. przedsiębiorstw energetyki przemysłowej, przedstawiam w załączeniu zalecenia odnośnie informacji i dokumentów, które należy przedstawić we wniosku o zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej.

Załączniki sporządzone były dotychczas w dwóch plikach, odrębnie dla działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej i w zakresie obrotu energią elektryczną. Tabele w zakresie dystrybucji obejmowały pełną działalność sieciową przedsiębiorstwa (wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa), natomiast tabele w zakresie obrotu dotyczyły jedynie odbiorców grup taryfowych G (gospodarstwa domowe), przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa.

Jednakże w roku 2019, w związku z ustawą z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 31 grudnia 2018 r., (dalej „ustawa”), zmienioną ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. poz. 412), która weszła w życie w dniu 6 marca 2019 r., sytuacja uległa zmianie. Art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, stanowi bowiem, iż: „Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną określa na 2019 r. ceny i stawki opłat za energię elektryczną dla odbiorcy końcowego w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.), zwanego dalej „odbiorcą końcowym”, w wysokości cen stosowanych w dniu 31 grudnia 2018 r. ustalonych w taryfie w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (…)”.

Tym samym z mocy ustawy, nastąpiło przedłużenie stosowania cen ustalonych w taryfach stosowanych w dniu 31 grudnia 2018 r. - do dnia 31 grudnia 2019 r.

W związku z powyższym, w sytuacji wystąpienia przedsiębiorstwa energetycznego o zatwierdzenie taryfy zarówno dla działalności dystrybucji jak i obrotu energią elektryczną, należy przedstawić tylko załączniki EP – dystrybucja i tekst taryfy, z odpowiednią stroną tytułową.

 

 

Data publikacji : 09.02.2018
Data modyfikacji : 25.04.2019

Opcje strony

do góry