Nawigacja

Obowiązek przekazywania Prezesowi URE przez operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych informacji, o których mowa w art. 6a ustawy o odnawialnych źródłach energii

Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.; dalej: „ustawa OZE”) operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie roczne zawierające:

  1. informacje o:
    a) łącznej ilości energii elektrycznej, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy OZE, wprowadzonej przez prosumenta do sieci
    b) łącznej ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy OZE, która została wytworzona z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej,
  2. wykaz wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, ze wskazaniem terminu wprowadzenia po raz pierwszy do sieci dystrybucyjnej przez poszczególnych wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji,
  3. wskazanie rodzaju mikroinstalacji oraz jej mocy zainstalowanej elektrycznej

‒ w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego.

Informację za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. należy złożyć w terminie do 30 stycznia br. oraz sukcesywnie w kolejnych latach.

Obowiązek przekazania informacji dotyczy każdego podmiotu posiadającego status operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, niezależnie od faktu przyłączenia do jego sieci instalacji odnawianego źródła energii. W przypadku, gdy do sieci operatora nie została wprowadzona przez prosumenta energia elektryczna, w terminie do 30 stycznia br. należy przesłać Prezesowi URE stosowną informację w tym zakresie.

Operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego obowiązani są dołożyć wszelkich starań aby przedmiotowe sprawozdanie wpłynęło do Urzędu najpóźniej w dniu 30 stycznia 2019 r. (w szczególności nadanie do tej daty informacji w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego nie może być utożsamiane z zachowaniem ww. terminu).

Przypominamy, że zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.), karze podlega ten, kto będąc operatorem wyznaczonym na podstawie art. 9h tej ustawy, nie realizuje obowiązków operatora wynikających z ustawy.

W celu ujednolicenia przekazywanych informacji oraz ułatwienia realizacji ww. obowiązku, do niniejszego komunikatu załączono wzór informacji, którą po wypełnieniu i podpisaniu przez osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy należy przekazać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Źródeł Odnawialnych, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, bądź złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu.

Przesłane informacje powinny być opatrzone podpisami osób upoważnionych do reprezentowania operatora ujawnionych we właściwym rejestrze. W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł ‒ od każdego stosunku pełnomocnictwa bądź prokury [część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1827, z późn. zm.)]. Z uwagi na fakt, że siedzibą centralnego organu administracji rządowej – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest m. st. Warszawa, zapłata opłaty skarbowej powinna być dokonywana na rzecz właściwego miejscowo organu podatkowego – Prezydenta m. st. Warszawy. W przypadku wpłat bezgotówkowych powinny być one dokonywane na rachunek Urzędu Dzielnicy Ochota – Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa, numer rachunku: 95 10301508 0000 0005 5002 4055.

W przypadku uznania, że przedstawione Prezesowi URE dane mają charakter sensytywny i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 oraz poz. 1637), prosimy o przekazanie stosownej informacji w tym zakresie.

Niezależnie od powyższego w każdym przypadku należy przekazać powyższą informację także za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formacie arkusza kalkulacyjnego, na adres e-mail: ankiety.oze@ure.gov.pl.

 

Data publikacji : 09.01.2019
Data modyfikacji : 10.01.2019

Opcje strony

do góry